PPGO/ Visie

De visietekst bestaat uit de pijlers: welbevinden, op maat werken en communicatie.

Het is vooral het facet “op maat werken” dat centraal staat in ons SES-plan, al zijn

de facetten “welbevinden” en “communicatie” daar uiteraard inherent aan.

WELBEVINDEN

In onze school is iedereen welkom ongeacht de afkomst, de kleur, de religie of de handicap.

We trachten voor een warme sfeer te zorgen door te streven naar samenhorigheid, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.

We streven ernaar dat de kinderen graag naar onze school komen, zodat ze zich er kunnen thuisvoelen. Zij moeten er zich aanvaard voelen en zichzelf kunnen zijn.

Om welbevinden voor elkeen te kunnen garanderen is er vertrouwen nodig, een kleurrijke omgeving, een aangepaste infrastructuur, een ontspannen sfeer, respect voor materiaal en voor elke persoonlijkheid (elk stukje telt), een lage drempel en een open deur.

Betrokkenheid van alle participanten is een voorwaarde om aan welbevinden te kunnen werken.

Bij een optimaal beleid om het welbevinden op teamniveau te garanderen, worden vooral de positieve punten gebruikt ten goede van het team en de leerlingen.

COMMUNICATIE

Via goede communicatie willen we de ouderbetrokkenheid stimuleren. Daar onze school een multi-culturele context heeft, investeren we sterk in schoolpoortcontacten, huisbezoeken, vertalingen, taalstimulering bij de ouders, onmiddellijke contacten (telefonisch en persoonlijk) …

Door kansen te geven aan leerlingenparticipatie willen we problemen bespreekbaar maken en aanpakken.

We kiezen voor een open communicatie in teamverband, met ouders (stimuleren ouderbetrokkenheid) en externen.

OP MAAT WERKEN

Elk kind moet de nodige aandacht krijgen rekening houdend met kunnen en mogelijkheden

We moeten er dan ook naar streven om uit elk kind het maximum te halen, zowel in het kunnen, het kennen als in het zijn.

Op die manier staat ontplooiing en de totale persoonlijkheidsontwikkeling (hoofd, hart en handen) centraal.

We willen rekening houden met het intelligentieniveau van de kinderen door te leren op niveau.

We willen zorg op maat bieden in functie van differentiatie naar emotionele intelligentie.

In ons streven naar meer differentiatie trachten we zo flexibel mogelijk les te geven, sterk te variëren in werkvormen en ons aan te passen waar nodig. Het ervaringsgericht werken en het klasdoorbrekend werken zijn werkvormen die we daarbij nog diepgaander willen toepassen om leren te laten verworden tot “kinderspel”.

In ons streven naar maatwerk staat taal centraal. Nieuwe methodes moeten steeds aangepast worden aan de noden van de kinderen, materialen voor taalstimulerend werken worden aangekocht en op maat gemaakt (bijvoorbeeld: Kamishibai, verteltassen …)

We streven ernaar op maat van elk kind preventief, differentiërend en remediërend te werken (hierbij verwijzen we ook naar onze SES-visie).