Pedagogisch project GO!

Net als de andere onderwijsverstrekkers heeft ook het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn eigen, uniek pedagogisch project. In dit basisdocument werden degrondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap opgenomen.

Het document omschrijft de ideologische waarden die duidelijk, bewust en zonder enige vorm van indoctrinatie in elk van onze scholen worden nagestreefd. Het verduidelijkt wat het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap nastreeft en hoe de hierbij betrokken personen deze doelstellingen wensen te bereiken.

Het PPGO biedt op die manier een referentiekader aan om leerlingen te begeleiden in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling en hen te vormen tot volwaardige burgers in demaatschappij van morgen.

Wat de basisbeginselen betreft, staat het PPGO voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld. Het beoogt de vorming van vrije mensen die:

• een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit;

• een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening;

• mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist kunnen vertolken;

• bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren;

• getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid;

• zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;

• de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.

Maar er is meer! Als onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben wij de grondwettelijke verplichting om neutraal onderwijs aan te bieden, met respect en eerbied voor eenieders filosofische, ideologische of godsdienstige opvatting. In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn alle burgers welkom, van welke democratische strekking ook. Op die manier verkrijgen we een grote verscheidenheid aan leerlingen.

Door met deze diversiteit actief om te gaan en ze te beschouwen als een uitgangspunt en een toegevoegde waarde van ons onderwijs doen we aan actief pluralisme. We gaan daarbij uit van een positieve erkenning en waardering van de verscheidenheid aan meningen en houdingen en we leggen de nadruk op de gemeenschappelijke waarden. Meer duiding hierover vind je ook in de Neutraliteitsverklaring en in de Verklaring van gehechtheid.

 

Het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (BDGO) bepaalt dat elk nieuw personeelslid bij de indiensttreding het PPGO moet ondertekenen.Die verplichting geldt ook voor personen die het lidmaatschap aanvaarden van een bestuursorgaan (bv. een schoolraad) van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 

De volledige tekst van het PPGO kan je lezen op:

http://www.g-o.be/SiteCollectionDocuments/PVHPedagogischProjectvanhetGemeenschapsonderwijs.doc

Voor de tekst ‘Diversiteit … een troef van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’

klik je op: http://www.g-o.be/SiteCollectionDocuments/finaletekstmanifestseptember2005.pdf