ZORG / SES

Ons zorgbeleid

Als GO!-school kiezen we ervoor om krachtig in te zetten op het realiseren van gelijke
onderwijskansen.

Het  zorgteam op onze school bestaat uit de directie, de zorgleerkrachten, het CLB en de
zorgcoördinator (zoco).
De opdracht van de zorgleerkracht en zorgcoördinator is veel ruimer dan enkel het werken
met kinderen.

Zorg is een totaalpakket, waarbij we tot doel hebben het ondersteunen van de leerling, ouders
en leerkracht om elk kind zich optimaal te laten ontwikkelen.
In de praktijk wil dit zeggen dat het zorgbeleid van onze scholen op drie verschillende
niveaus uitgewerkt is. Deze niveaus werken in de eerste plaats constructief samen met alle betrokkenen in het belang van het kind.


1/ Op schoolniveau:
De zorgcoördinator denkt mee na over de schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe we
de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren. Ze ondersteunt de leerkracht,
zodat zij in de klas de juiste zorg kunnen bieden aan leerlingen met specifieke noden.
Wat kan er aan bod komen :

  • Hoe kunnen we de overstap van kleuters naar het 1ste leerjaar nog vlotter laten
  • verlopen ?
  • Hoe kunnen we snel lerende kinderen meer uitdaging gegeven ?
  • Op welke manier kunnen we kinderen beter opvolgen en evalueren
  • Voldoen onze methodes aan de huidige noden?
  •  …

De zorgcoördinator is aanwezig tijdens het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders
(logo, kiné …) wanneer dit noodzakelijk is.
 
Via brede evaluatie volgen we onze leerlingen op.
De zorgcoördinator volgt gedurende verschillende schooljaren alle kinderen basisonderwijs
op, waardoor zij goed op de hoogte is van hun evolutie.


2/ Op leerkrachtniveau
Onze visie is dat elke leerkracht alle mogelijke middelen zal inzetten om bij elk kind
maximum leerwinst te realiseren.
In onze zorgaanpak zal onze eerste nadruk liggen op preventie. Door te focussen op de brede
basiszorg in de klas, proberen we te vermijden dat er problemen ontstaan en kunnen we ook
heel snel problemen detecteren.
De zoco zal dan ook de leerkrachten ondersteunen in hun opdracht.
 
3/ Op kindniveau
Zoco, zorgleerkracht & klasleerkracht
Door regelmatige evaluaties en het afnemen van genormeerde testen (leesniveaus, toetertest,
LVS-test …) worden de leerlingen van dichtbij opgevolgd.
Zorgleerkracht
Sommige kinderen hebben extra (individuele) begeleiding nodig.
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school worden kinderen ondersteund door de
zorgleerkracht en de klasleerkracht.